Meny

Global Business Gate Day #1

Program för seminariet.

Sammanställning och värdering av dialogarbete

Den 23 februari 2018 ägde Global Business Gate Day #1 rum – ett exklusivt samtal om internationell handel.

Sammantaget 40 deltagare från näringsliv, politik och akademi, uppdelade i sex grupper tog fram åtta nya punkter som svar på frågeställningen ”En utmaning för Göteborg som du skulle vilja ha extra belyst”. Till dessa punkter fanns nio ytterligare punkter som grupperna fick i förväg. Deltagarna rangordnande därefter, individuellt, de 17 punkterna utifrån samma frågeställning och resultatet framgår nedan.

1.    Infrastruktur

Sammanfattning av dialogen.

Vikten av infrastruktur och transporter för gods såväl som människor är centralt för ett områdes attraktivitet. När ett område utvecklas är det av stor betydelse att det är tillgängligt för såväl individer som har sin verksamhet i området som för individer som besöker området. Av vikt är inte enbart lokala transporter utan också fjärrtransporter samt möjligheter att ta sig till andra knutpunkter.

Hur vi går vidare:

Denna fråga är mycket bred och kan därför inte hanteras i sin helhet av Global Business Gate, den finns högt på agendan hos såväl staden, regionen som näringslivets organisationer, och hanteras fortsatt av dessa.

Däremot är Global Business Gate projektet väl medvetet om vikten av god infrastruktur kring Masthuggskajen, inte minst över älven, och verkar naturligtvis specifikt för att skapa goda kommunikationsmöjligheter såväl lokalt, regionalt och nationellt/internationellt. Kommunikationer och infrastruktur är ett självklart diskussionsområde för de direkta intressenterna/hyresgästerna i Global Business Gate.

 

2.    Attrahera talanger

Sammanfattning av dialogen.

Tillgång till kompetens, influenser och arbetskraft är av stor vikt för företag och organisationer. Ett attraktivt område lockar talanger vilket i sin tur skapar dynamik.

Vi har stött på en allmän uppfattning att studenter efter avslutade studier lämnar Göteborg och Västsverige då man inte anser att tillräckligt stimulerande arbetstillfällen och miljöer finns.

Hur vi går vidare:

Genom vårt samarbete dels med ”Move to Gothenburg-projektet” dels med akademin kan och vill Global Business Gate fortsätta att engagera sig i detta arbete. Vi har sedan tidigare en dialog med akademin och också direkt med studenter. Vi söker former där företag och studenter kan mötas och gemensamt utforma en attraktiv miljö. Om det även skulle vara möjligt för Global Business Gate att inrymma ett ”International House” är det ett stort plus för många.

Konkret avser vi att, sannolikt under 2019, anordna ett faciliterat möte där studenter, unga vuxna och arbetsgivare som visat intresse för Global Business Gate kan mötas och genom diskussion vägleda oss i strävan att göra Global Business Gate till en attraktiv mötesplats.

3.    Integration

Sammanfattning av dialogen.

Vårt samhälle har förändrats mycket de senaste åren och vår historia baseras mycket på att nya influenser förts såväl till oss som vår möjlighet att ta oss ut i omvärlden. Många av våra intressenter anser att integration är något som inte fungerar i vårt samhälle, vilket blir en kraftig nackdel i den konkurrens som staden, regionen och näringslivet inte undgår.

Hur vi går vidare:

Frågeställningen innehåller så många fasetter som ligger långt utanför och ovanför Global Business Gates horisont – och arbetet måste drivas av andra organisationer. Global Business Gate deltar gärna i diskussionen och önskar ta till sig av kunskap och erfarenheter för att skapa en så inkluderande miljö som möjligt på och kring Masthuggskajen. Nedan finns en punkt, mentorskap, där det på sikt kan finnas potential för Global Business Gate att medverka och skapa engagemang.

4.    Kriterier för en regions internationella konkurrenskraft

Sammanfattning av dialogen.

Många företag och organisationer verkar idag på en starkt internationaliserad marknad. Konkurrensen går långt utanför den egna regionens och nationens gränser. Vi önskar att vår region är attraktiv också för andra aktörer än de lokala/regionala. Att identifiera vilka dessa kriterier är samt att utvärdera det egna läget är centralt.

Hur vi går vidare:

Den drivande och ledande kraften i detta arbete måste vara staden – genom primärt BRG. Global Business Gate är intresserad av att medverka och kan tänka sig en roll som möjliggörare, inte minst i dialog och genom kontakter med universitetet och forskningen. En idé om en ”think-tank” har väckts där Global Business Gate skulle kunna vara en part.

5.    Bostäder

Sammanfattning av dialogen.

En stor utmaning i många storstadsområden, och inte minst Göteborg, är att finna bostäder för individer i olika faser av livet. Många av våra intressenter tar framför allt upp möjligheten till boende för experter som tillbringar tid i regionen – allt ifrån några månader till flera år. Ett annat önskemål är att den atmosfär och en trygghet som det innebär att personer också bor i ett område skapar en mer levande atmosfär i och kring företagen.

Hur vi går vidare:

I likhet med integrations- och infrastrukturfrågan är detta en fråga som i första hand drivs i andra sammanhang. Global Business Gate bedriver när så är möjligt en positiv påtryckning för att etablera fler bostäder för experter på och kring Masthuggskajen.

6.    E-handel och dess konsekvens för logistiksystemen

Sammanfattning av dialogen.

Med ökad e-handel har ett företags geografiska hemvist mindre betydelse förutsatt att logistiksystemen hänger med. Samtidigt påverkas den fysiska handeln kraftigt – vilket ger återverkningar på fastighetsägare och – vad vi betraktar som normalt – gatulivet i centrala stadsdelar. Västsverige, med sin långa tradition av postorderbaserad handel har redan stor kompetens inom området. Utöver detta är det geografiska läget ur logistiksynpunkt med en av norra Europas största hamnar något som ytterligare ger goda förutsättningar för effektiv e-handel. Samtidigt är de förändrade villkoren för fastighetsägare och fysiska butiker okänd materia för alla.

Hur vi går vidare:

Det finns mycket kunskap om distanshandel, och inte minst e-handel i Västsverige och specifikt i Borås. Global Business Gate önskar medverka i ett arbete som syftar till att samla kunskap som leder till att befästa Västsveriges roll som viktig e-handelsmarknad.

7.    Trade finance

Sammanfattning av dialogen.

Trade finance är ett viktigt och nödvändigt kompetensområde för att bedriva internationell handel och internationella affärer. Huvuddelen av Sveriges trade finance kunnande och resurser finns redan samlade i Göteborg och Västsverige. Detta skall vi ta fasta på och vidareutveckla.

Hur vi går vidare:

Det arbete som idag drivs av BRG inom ramen av FinansKompetensCentrum samt vid CFF på universitetet måste fortsätta och sannolikt intensifieras – inte minst i tider då globalt handelsutbyte tenderar att bli bilateral handel. Global Business Gate medverka gärna i ett arbete för såväl ökat kunskapsutbyte som för ökad kompetens i området.

8.    Möter dagens utbildning företagens behov avseende internationell handel?

Sammanfattning av dialogen.

Gruppen såg ett behov av att matcha företagens nuvarande och framtida behov av kompetens med den utbildning som erbjuds. Dialogen behöver faciliteras och utbildningarna vidareutvecklas så att vi kan behålla vårt kompetensövertag.

Hur vi går vidare:

Detta arbete kan Global Business Gate finnas med i – tillsammans med näringslivets organisationer och universiteteten.

9.    Tjänstehandel

Sammanfattning av dialogen.

Den traditionella handeln som kretsar kring handel med varor ersätts allt oftare av tjänstebaserad handel vilket ställer andra krav på såväl kunnande som kundkontakter. Det är också centralt att förstå de juridiska villkoren för tjänstehandel. Den internationella dimensionen är komplex och med mindre frihandel kommer den komplexiteten att öka kraftigt.

Hur vi går vidare:

Vi tror att det finns ett behov av kunnande inom området och vill mobilisera kompetens och erfarenhet på bästa sätt. Det kunnande som finns i Göteborg, inte minst inom Elof Hansson koncernen, bör spridas på fler händer och systematiseras. Här önskar Global Business Gate att spela en roll.

10.   Protektionism vs frihandel

Sammanfattning av dialogen.

De senaste decennierna har i mångt och mycket fokuserat på att underlätta handel över nationella gränser. I dag ser vi ökad protektionism och kan misstänka att de breda handelsavtalen ersätts av bilaterala avtal och undantag. Det innebär i sin tur att komplexiteten för de många företag som bedriver internationell handel ökar.

Hur vi går vidare:

Frågan har stor koppling till frågorna åtta och nio, samt även till nummer sju och bör sammanlänkas – om de skall hanteras. Global Business Gate ser dessa frågor som en väsentlig del av Göteborgs och regionens konkurrenskraft. Vi skulle kunna finnas med i arbetet för att underlätta för företag att bedriva internationell handel också i ett mer begränsat och reglerat handelsklimat.

11.    Rättvis handel och CSR

Sammanfattning av dialogen.

Etisk och rättvis handel är allt mer uppmärksammat i världen och påverkar företags framgång. Den globala handeln kan vara en facilitator i strävan efter bättre villkor och öppen redovisning av konsekvenser av handeln. Transparens, etik och rättvisa är också en viktig fråga för den arbetskraft företag önskar knyta till sig.

Hur vi går vidare:

Global Business Gate bedömer att frågan är central för de företag och organisationer som visat intresse för etablering inom Global Business Gate. I dialog med dessa intressenter vill vi hitta ett sätt att engagera oss i frågan.

12.    Start-ups

Sammanfattning av dialogen.

Vår region har satsat mycket på entreprenörskap och våra universitet prisas internationellt för såväl framgångar som stödfunktioner. Hur möjliggör vi på bästa sätt för de nya företagens internationella expansion och utbyte? Hur kan aktörerna mötas kring dessa frågeställningar? Dessa frågor är väsentliga, och kanske t.o.m. avgörande för regionens och stadens framtid.

Hur vi går vidare:

Global Business Gate har ambitionen att verka inom detta fält – på olika sätt. Vi är mycket intresserade av en extensiv samverkan med start-up communitys och akademin. Vi ser konkret över möjligheten att stå som värd för nystartade verksamheter inom merkantil handel.

13.    Europa efter Brexit

Sammanfattning av dialogen.

Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och Västsverige. Vad innebär Brexit i praktiken och hur kan vi hålla oss informerade? Vad gör vi för att konkurrera med andra orter som aktivt bearbetar en potentiell flytt av företag från Storbritannien?

Hur vi går vidare:

Tillsammans med automotive sektorn skulle Global Business Gate kunna vara en av juvelerna i den krona Göteborg skapar för att attrahera britterna. Global Business Gate är villig att medverka i ett offensivt arbete för att stärka positionen för Göteborg som lokaliseringsort – inte minst för brittiska företag.

14.    Mentorskap

Sammanställning av dialogen.

Kan en hub för internationell handel utgöra basen för mentorskap mellan individer? Bristen på ytor och facilitatorer för ett ökat utbyte mellan t.ex. studenter och näringsliv är tydligt.

Hur vi går vidare:

Global Business Gate – som en samarbetspartner till universiteten – vill gärna undersöka om det finns andra liknande funktioner i världen där man utvecklat koncept för mentorskap. Vi vill även hitta system och strukturer för att bättre matcha utbud och efterfrågan.

15.    Konsekvensen av gränslös handel

Sammanfattning av dialogen.

Vilka lagar och regler har bäring på företag som vill göra affärer med kunder och leverantörer i andra delar av världen? Var kan man som företagare få hjälp och råd? Hur håller man sig uppdaterad? Vilka är de samhälleliga aktörerna och hur kan jag i min vardag få träffa andra som mött liknande utmaningar?

Hur vi går vidare:

Jämför punkterna om handel ovan – dessa måste koordineras. Som ett resultat vill Global Business Gate vara en samlingspunkt för aktörerna, såväl fysiskt som virtuellt. Ett första steg är i samverkan med Lindholmen Science Park i en gemensam förstudie kring internationell handel.

16.    Den nya Sidenvägen – vad innebär det för Europa och Sverige?

Sammanfattning av dialogen.

Hur kan företag hålla sig uppdaterade kring den nya Sidenvägen (BRI) och dess konsekvenser?

Hur vi går vidare:

Global Business Gate föreslår att t.ex. akademisk, politisk och praktisk kompetens samlas för ett seminarium/en hearing i samverkan med t.ex. Västsvenska Handelskammaren. Vid seminariet bedöms vilka frågeställningar som behöver besvaras/hanteras för att bibehålla svensk konkurrenskraft samt om det finns någon särskild koppling till företag med huvudkontor / rötter i Västsverige.

17.    Kultur

Sammanfattning av dialogen.

En dynamisk miljö kräver influenser från flera håll. Att erbjuda och locka olika kulturyttringar till en verksamhet stärker koncepten och därmed företagens konkurrenskraft. Gruppen var överens om att Global Business Gates placering på Masthuggskajen är ett stort plus för denna fråga.

Hur vi går vidare:

Vi söker samverkan med i första hand med flera aktörer – inte minst för vi en seriös dialog med VGR, Filmcentrum och Filmfestivalen.

 

Har du frågor, tankar och/eller förslag, välkommen att kontakta oss. Du når oss lättast via e-mail cecilia@globalbusinessgate.se.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Läs gärna mer om Global Business Gate på globalbusinessgate.se.

Fråga oss

    Vill du veta mer om Global Business Gate? Fyll i formuläret så hör vi av oss!

     

    Jag godkänner härmed Global Business Gates personuppgiftspolicy